אודות ש"ס פומבדיתא

לראשונה בהיסטוריה – ביאור הגמרא על צורת הדף!

ש"ס פומבדיתא באותיות מאירות עיניים ולצד ביאור מקיף, מנוקד ומתומצת.

כרכי הש"ס יצאו לאור עולם לאחר עמל רב, ביגיעה רבה של מכון התלמוד "הליכות עולם" בעיר הקודש צפת.

תלמוד בבלי פומבדיתא המפואר אשר מנגיש את צורת הדף באותיות מאירות עיניים לצד ביאור מקיף ומתומצת.

כרכי הש"ס שנחשפו ע"י הנגיד רבי רונן גנון, יוצאים לאור עולם לעילוי נשמתו של אביו היקר אברהם גנון ז"ל ואמו היקרה מרת ליזה עליזה גנון ז"ל, אשר הוקירו את לומדי התורה באשר הם וביתם היה פתוח לרווחה. 

הש"ס המהודר זכה להמלצותיהם וברכותיהם של גדולי וצדיקי הדור, למען ייהנה עולם התורה מתורה נאה בכלי מפואר.

בין גדולי הדור אשר נתנו את המלצותיהם לש"ס המהודר ניתן למנות את כ"ק האדמו"ר מביאלא, הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף, רה"י הגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי, הפוסק הגאון רבי יצחק זילברשטיין, רה"י הגאון רבי מאיר מאזוז, הגאון רבי שמעון בעדני זצ"ל ועוד שורה של רבנים וראשי ישיבות.

כך לדוגמא, במכתבו לש"ס המהודר, כותב זקן האדמורי"ם כ"ק האדמו"ר מביאלא כי, "למותר לציין חשיבות העניין והתועלת העצומה בפירוש יקר זה, וזכות גדולה נפלה בחלקכם להיות ממזכי הרבים לתועלת אלפים ורבבות שמבקשים לקבוע מקומם עם לומדי בית המדרש".

גם הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף העניק מכתב ברכה מיוחד למהדורת הש"ס "פומבדיתא ",במכתבו הוא מציין כי, "והוא ביאור המסכת בלשון השווה לכל נפש, וערכו את הביאור מסביב לדף
הגמרא בכדי שהלומדים ילמדו מתוך צורת הדף המקובלת. והכל מנוקד ניקוד מלא לתועלת הבעלי בתים והנערים העושים את דרכם בלימוד לראשונה".

מרן הגרב"מ אזרחי מציין אף הוא במכתבו הנלהב כי, "תועלת גדולה יש ללומדי הש"ס במהדורה זו, אשר ביאור התלמוד צמוד הוא לדברי רבותינו הראשונים והאחרונים, ולצורת הדף המקובלת מקדמת דנא. בנוסף לכך, הביאור הכתב בלשון קצרה וברורה השווה לכל נפש, כמלאכת מחשבת".

דברי העורכים

שהחיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה ישמחו הלומדים ויתענגו המעינים בהגלות עלינו באור נפלא ומתוק על כל התלמוד, בהקדמה ופתיחה לכל ענין וסגיא סבוכה, בתרגום ברור לכל מלה ובהסברה מדיקת לכל סברא וחלוק דק בגמרא, והכל באותיות מחכימות, מטרת היצירה המפלאה היו להיות מתכנת מסדרת וקבועה להגות דבר יום ביומו באוצרות התלמוד עם באור מרחב ומבאר. במהדורה זו ימצאו הלומדים היקרים, הקובעים עתים לתורה, העושים תורתם עקר ומלאכתם עראי, אוצר יקר ונפלא המשלים ומחבר את כל חלקי התורה למטרה אחת שלמה – להתחבר לבורא עולם.

כאשר אדם מרחיב את הידיעה שלו בתורה העמקה שלנו, פתאום חודרת להבנתו ההשגה העצומה, שתורה כזו רחבה, כזו עמקה, יכולה להכתב רק על ידי מישהו אחד, ושאין שום ישות בעולם ושום כוח שכלי בעולם שיכול לתפס את כל ההלף הרחב האין סופי שהתורה בנויה ממנו, התורה יכולה להכתב רק על ידי בורא עולם.

באותה שעה שמתרחב לבו של האדם אל הבורא והוא מבקש את קרבתו, ודאי שהדברים יעשו אצלו רשם גדול ועמק, כיון שהלמוד בא מתוך רצון כמיהה אמתית ללמד על מנת לקים, לשמר ולעשות. כי זה הדבר הכי גדול שמלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא מבקש מאתנו – להתחבר אליו ולשמח בקרבתו.

לא לחנם אמרו חז"ל (שבת לא ע"א) אמר רבא, בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו: נשאת ונתת באמונה? קבעת עתים לתורה? עסקת בפריה ורביה? וכן במסכת קדושין (דף מ ע"ב) אמר רב המנונא אין תחלת דינו של אדם אלא על דברי תורה שנאמר (משלי יז, יד) פוטר מים ראשית מדון'.

מדברים אלו אנו למדים על חשיבות קביעות עתים לתורה, שהם חלק מיסודות עבודת ה', ובלי שאדם מכין תשובות ברורות שיהיה לו לענות בבית דין של מעלה, הוא ימצא בבעיה גדולה, גם אם הוא התאמץ באמונה, גם אם הוא השתדל בקיום העולם, אם למוד התורה יהיה חסר לו, תהיה עליו תביעה גדולה.

כך אנו מוצאים במסכת קדושין (ל:) אמר הקדוש ברוך הוא לישראל בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין, אםאתם עוסקים בתורה אין אתם נמסרים בידו. הרי שבכח התורה לשבר את כוחו של היצר, את התאוות ואת המדות הרעות, כאשר אדם עוסק בתורה ומתמסר אליה בעמל, הוא זוכה לחוש בענג הרב שיש בה עד שכל התענוגות שבעולם מתקטנים ואינם שנים במאומה לעמתה.

בהוצאת הש"ס המיחד הזה, יכול האדם להתחבר בקלות אל הגמרא בהנאה צרופה ובענג רוחני, ישנה תועלת נפלאה נוספת, שבתוך כדי למוד התלמוד אדם זוכה לעמד על שרשי ההלכה, ומעל הכל, בלמוד הגמרא מגלה האדם הכי הרבה את הרחב והעמק האין סופיים הטמונים בתורה, מה שיכול להטמיע באדם את האמונה העמקה היו שהתורה כלה מן השמים. ובזה, כאשר אדם נגש לאחר מכן אל ההלכה, הוא מיד מתחבר אליה. הוא לא מרגיש את המצוות כנטל עליו, אלא להפך, הוא מבין את המטרה הכללית, מה הקדוש ברוך הוא רוצה ומצפה ממנו, וזה לבד סבה טובה לגדם לו לרצות יותר ויותר לרודף אחרי התורה והמצוות ביתר שאת וביתר תשוקה.

אמרו חז"ל במסכת קדושין (דף מ:) נשאלה שאלה בבית המדרש, תלמוד גדול או מעשה גדול, ונענו כלם ואמרו תלמוד גדול שהתלמוד מביא לידי מעשה'.

במהדורת ש"ס פומבדיתא צורת הגמרא המקורית נשמרה, וסביבה נתוסף הפרוש המתוק "באור התלמוד", על ידי כך הלומד והמעין יכול לחמד על דן הגמרא כמה פעמים בכל יום, וגם יזכה הלומד ללמד על מנת לעשות וגם לזכות שתהיה תורתו לשם שמים, שהיא הדבר הרצוי ביותר לפניו יתברך.

בצאתנו את הקדש נשא תפלה לפני שוכן מרומים, כתפלתו של ר' נחוניה בן הקנה שלא נכשל בדבר הלכה וישמחו בי חברי, גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך.

ויהי נעם ה' אלהינו עלינו, שנזכה כלנו, עמך בית ישראל ללמד וללמד לשמר ולעשות מתוך אהבת הקדושברוך הוא ואהבת חברים אמתית, ומלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים.

רבני מכון התלמוד" הליכות עולם"